เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


การลดขั้นตอนกระบวนงาน
งานด้านจัดเก็บรายได้
1จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 3 นาที่ / ราย
2จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3 นาที่ / ราย
3จัดเก็บภาษีป้าย 3 นาที่ / ราย
4ขออนุญาตฆ่าสัตว์ 3 นาที่ / ราย
ด้านสาธารณสุข
5การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 15 วัน / ราย
6ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 15 วัน / ราย
7ขออนุญาตจัดตั้งตลาด 15 วัน / ราย
งานด้านโยธา
8ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 10 วัน / ราย
9ขออนุญาตเรื้อถอนอาคาร 10 วัน / ราย
10ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 10 วัน / ราย
งานสำนักปลัด
11ผู้ประสบปัญหาสาธารณภัย ในทันที
12รับแจ้งเรื่องงราวร้องทุกข์ 7 วัน / ราย
13สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ในทันที

2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06