เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อบต.ตลาดจะดำเนินการตราข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.๒๕๕๕ ในเดือนพฤษภาคม
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับกับตลาดที่อยู่ในเขตตำบลตลาด เรื่องเกี่ยวกับสุขลักษณะ สุขาภิบาลอาหาร อนามัยและสิ่งแวดล้้อม ผู้ขายของ ผู้ช่วยขายของ ผู้รับใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของพี่น้องประชาชนทุกท่าน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06