สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพ


วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพ วัตถุประสงค์เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย อีกทั้งสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด และ อบต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์