สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


รายงานการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด


    ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธ ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ปกครอง ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันจะนำเด็กไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของสูนย์พัฒนาเด็กเล็กบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ นั้น
   
    บัดนี้การดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีแก่เด็กปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด